การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นโยบายปฏิรูปที่ดิน/วัฒนธรรม/ค่านิยม

นโยบายปฏิรูปที่ดิน

นโยบาย ส.ป.ก. ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

  • นโยบายด้านการจัดที่ดิน
  • นโยบายด้านการพัฒนา
  • นโยบายด้านการบริหาร
  • นโยบายด้านบุคลากร
  • นโยบายด้านกองทุนปฏิรูป
  • นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ฯลฯ

วัฒนธรรม

"ALROSMART: องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ”

A : Area Management           

     การจัดการพื้นที่และคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรม

L : Learning & Development

     การเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา

R : Responsibility

     ความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

O : Organization Commitment

     ความผูกพันต่อองค์กร

S : Service Mind

     การมีจิตบริการ

M : Moral

     การมีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดี

A : Ability

     การมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน

R : Respect

     การยอมรับนับถือแก่กัน

T : Teamwork

     การทำงานเป็นทีม

ค่านิยม

ALRO
A : Achievement Motivation : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

L : Learning and Development : การเรียนรู้และพัฒนา
หมายถึง เรียนรู้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและกล้าเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป


R : Responsibility : ความรับผิดชอบ
หมายถึง รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ต่อการตัดสินใจ ต่อการกระทำ และต่อผลงาน


O : Organizational Commitment : ความผูกพันต่อองค์กร
หมายถึง ความรู้สึกดีๆ ที่บุคลากรมีต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา และมีความเต็มใจที่จะทำงานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์กร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด