การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กฎกระทรวง
กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
กฎหมาย
มีนาคม 11, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
ตรวจสอบการทำประโยชน์
มีนาคม 9, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
จัดให้เกษตรกร
มีนาคม 9, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
การประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน
มีนาคม 8, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
โอนสิทธิให้ทายาท
มีนาคม 7, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
จัดให้สถาบันเกษตรกร
มีนาคม 6, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
การจัดซื้อที่ดินเอกชน
มีนาคม 5, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
โอนสิทธิตามสัญญาเช่า / เช่าซื้อ
มีนาคม 4, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
การเวนคืนที่ดิน
กุมภาพันธ์ 29, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
ตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์
กุมภาพันธ์ 28, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
รับมรดกสิทธิตามสัญญาเช่า / เช่าซื้อ
กุมภาพันธ์ 27, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
นำที่ดินของรัฐมาดำเนินการ
กุมภาพันธ์ 27, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค
กุมภาพันธ์ 27, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
ออกโฉนดที่ดินในนาม ส.ป.ก. 4-01
กุมภาพันธ์ 24, 2563 | กฎหมายปฏิรูปที่ดิน