การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สรุปผลการจัดที่ดินรวมทั้งหมด (ที่เกษตร ชุมชน เอกชน)

กุมภาพันธ์ 18, 2564 | สรุปผลการดำเนินงานจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม