การแสดงผลตัวอักษร
1764 ศูนย์บริการข้อมูล
TH EN
image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เตือนภัยดินถล่ม
มีนาคม 8, 2565 | องค์ความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ธันวาคม 8, 2563 | การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ ส.ป.ก
คู่มือคุณภาพ : Quality Manual (QM)
มิถุนายน 10, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน : Work Instructions (WI)
มิถุนายน 7, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน : Procedure Manual (PM)
มิถุนายน 7, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข Rule and Regulation (RE)
พฤษภาคม 31, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน Procedure Manual (PM)
พฤษภาคม 31, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
โครงสร้างหน่วยรับรอง ส.ป.ก. (ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน)
พฤษภาคม 31, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
แบบฟอร์ม Forms (F)
พฤษภาคม 30, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
มาตรฐานสินค้าเกษตรพืชอุตสาหกรรม 6 ชนิด
พฤษภาคม 25, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
แบบตัวอย่างบันทึกของเกษตรกรพืช 4 ชนิด
พฤษภาคม 25, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เอกสารสนับสนุน Support Document (SD)
พฤษภาคม 25, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ใบรับรองศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
พฤษภาคม 25, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ใบรับรองฐานะหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 : 2012
พฤษภาคม 25, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ใบรับรองฐานะ
พฤษภาคม 25, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
หน่วยรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 17065 : 2012
พฤษภาคม 25, 2563 | ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน