image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565

สิงหาคม 31, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565

          เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. เลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ในการเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565 ในการนี้รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ)  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ส.ป.ก. ผู้อำนวยการ กอง/สำนัก/ศูนย์ และปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั้งส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมด้วยทีมงาน ที่เป็นที่ปรึกษาร่วมกับ ส.ป.ก ในโครงการดังกล่าวฯ เข้าร่วมในการ Workshop ร่วมกับเจ้าที่ ส.ป.ก. ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งเป็นการประชุมต่อเนื่องจาก ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดทำโครงการหรืออกแบบงานบริการใหม่ๆ ระดับองค์กร (Design and Track Worksheet) โดยมีการทบทวนสิ่งที่ได้ทำร่วมกันในครั้งก่อน (พิมพ์เขียวองค์กรและภารกิจงานที่เลือก ซึ่งในการประชุมครั้งเป็นการอธิบายหลักการจัดทำใบงานการออกแบบและติดตามภารกิจงาน (Design & Track Worksheet) และ Workshop : การจัดทำใบงาน Design & Track Worksheet ร่วมกัน พร้อมสรุปและเตรียมความพร้อมสำหรับในการประชุมครั้งถัดไปด้วย ผ่านระบบออนไลน์ ของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (ส่วนกลาง/ภูมิภาค) กับทางท่านอาจารย์ที่ปรึกษา และกับทีมงานของอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

         โดย นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการดังกล่าวฯ ด้วย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ในการประชุมในโครงการนี้ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว/ ภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด