image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. ส.ป.ก.)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (ชั้น 1ห้อง105 ตรงมุขกลาง)

เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-0373

fax 0-2282-0373

เบอร์ภายใน -

E-MAIL ods@alro.go.th

แบบฟอร์มติดต่อเรา