image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวกานดา ศากยะโรจน์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข้าราชการ

นายพูลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (เลขที่ตำแหน่ง 14) (เบอร์ภายใน ส.ป.ก. 1336)

นาย----- ว่าง --------

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เลขที่ตำแหน่ง 13) (เบอร์ภายใน ส.ป.ก. 1336)

นาย----- ว่าง --------

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เลขที่ตำแหน่ง 749) (เบอร์ภายใน ส.ป.ก. 1336)

นางสาว----- ว่าง --------

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เลขที่ตำแหน่ง 756) (เบอร์ภายใน ส.ป.ก. 1336)

พนักงานราชการ

นายปริญญา ทรัพย์พิทยากร

พนักงานพัฒนาระบบราชการ (เลขที่ตำแหน่ง 1) (เบอร์ภายใน ส.ป.ก. 1248)

นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

พนักงานพัฒนาระบบราชการ (เลขที่ตำแหน่ง 2) (เบอร์ภายใน ส.ป.ก. 1336)

นางสาวสายสุนีย์ แสงสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ (เลขที่ตำแหน่ง 3) (เบอร์ภายใน ส.ป.ก. 1248)

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาววีราภรณ์ เพ็งจันทร์

ลูกจ้างเหมาบริการ (เบอร์ภายใน ส.ป.ก. 1248)

นายสราชิต คชสีห์

ลูกจ้างเหมาบริการ (เบอร์ภายใน ส.ป.ก. 1248)