image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

ธันวาคม 2, 2563 | ภาคกลาง

วิสัยทัศน์

     " องค์การทันสมัยในการจัดการ การปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร "


พ์ันธกิจของหน่วยงาน

  1. จัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ผู้ยากไร้ หรือสถาบันเกษตรกร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
  2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต และการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
  3. พัฒนาองค์การด้วยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
ป้ายกำกับ
ล่าสุด