image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์

พฤศจิกายน 9, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ 

          เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)  ได้กำหนดให้จัดการขอนัดประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (ในเรื่องประเด็นหัวข้อการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และยกระดับอาชีพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน) และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ทำหน้าที่ดำเนินการแทนในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ จากที่ได้มีการร่วมกันระดมความคิดเห็น และร่วมกันทำ Workshop ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และภูมิภาค ที่ได้มีการจัดทำข้อมูล และให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าผ่านมาในระบบ เพื่อเป็นการจัดทำข้อสรุปข้อมูลจัดทำเป็นรูปเล่มสรุปนำเสนอให้ผู้บริหาร ส.ป.ก. ทราบผลการวิเคราะห์งานต่อไป ตามที่ ส.ป.ก. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์มา 5 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมคณะทีมงานของอาจารย์ ในการเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการ Workshop ที่ผ่านมา 5 ครั้ง ที่ได้มีการจัดทำใบงานเข้ามาในระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละสำนัก/กอง/เทียบเท่า และ ส.ป.ก. ภูมิภาค เพื่อสอบถามและให้ได้ข้อมูลแต่ละหน่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์ในใบงานให้กระชับมากขึ้น เพื่อให้การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และร่างพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) แบบร่างการคัดเลือกโครงการที่เป็นงานบริการใหม่ๆ ของ ส.ป.ก. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่จะสามารถนำมา เป็นต้นแบบ และให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะนำไปประชุมหารือกับทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมคณะทีมงานของอาจารย์ ต่อไป

          ในการนี้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์  ได้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้นำเสนอใบงานที่ได้มีการจัดทำเข้ามาในระบบออนไลน์ เพื่อสอบถาม และหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล ร่วมกับคณะทำงานผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) โดยการประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด