image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมย่อยคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมย่อยคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
        เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน (นายเกียรติยศ ทรงสง่า) ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าชุดย่อยในการพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เรียกประชุมย่อยคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม โดยเรียนเชิญเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. จังหวัดชุมพร สงขลา และตาก ที่รับผิดชอบในส่วนของผลงานโครงการที่ทางจังหวัดส่งเข้ามาในปีนี้เพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน และเตรียมความพร้อมในส่วนของเนื้อหา ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่จะเขียนส่งเข้าประกวดรับรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากทางสำนักงาน ก.พ.ร. ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายละเอียด เนื้อหาต่างๆ จึงได้กำหนดขอนัดประชุมย่อยหารือร่วมกันในครั้งนี้
 
        ในการนี้ นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ได้เข้าร่วมประชุมย่อยในครั้งนี้ด้วย (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์) โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมร่วมกับคณะทำงาน เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด