image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ จากสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กุมภาพันธ์ 1, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ จากสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
     เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ทางสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเชื่อมโยงระบบการประเมินส่วนราชการกับระบบการประเมินผู้บริหารของส่วนราชการให้สอดคล้องกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการขึ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting ) และมีเชื่อมโยงในการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube อีกช่องทาง เพื่อให้ส่วนราชการได้เข้ารับชมการชี้แจง และสอบถามในประเด็นคำถามของการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการด้วย 
 
     ในการนี้ นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
ข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล / นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ / นางสาวสายสุนีย์ แสงสว่าง
ป้ายกำกับ
ล่าสุด