image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดทำแผนการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า (ตามแบบรายงาน IC 1 - 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มกราคม 28, 2564 | หนังสือเวียนภายใน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด