image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและที่ตั้งของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาคขึ้นตรงกับจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2520 ในระยะแรกได้เช่าห้องแถวอยู่เลขที่ 239/2 - 3 ถนนณรงค์วิถี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2521 ได้ย้ายมาอยู่อาคารของราชพัสดุจังหวัดอุทัยธานี (อาคารโรงเรียนเมืองอุทัยธานีเดิม) เลขที่ 268 ถนนมณีรัตน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตัวอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดสังกัสรัตนคีรี และปัจจุบัน ได้ย้ายไปอยู่สำนักงานสร้างใหม่เป็นของตนเอง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2541 อยู่ในซอยข้างสำนักงาน ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่เลขที่ 366 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5697-0105 โทรสาร 0-5697-0103

ป้ายกำกับ
ล่าสุด