image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 28, 2563 | ภาพข่าว

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

 

1. นายบุญยก  วงษ์เรืองโรจน์  พ.ศ.2520 - 2523

2. นายวิจิตร  จงวัฒนา  พ.ศ.2523 - 2528

3. นายพุธ  เทียมสมบูรณ์  พ.ศ.2528 - 2532

4. นายบุญยก  วงษ์เรืองโรจน์  พ.ศ.2532 - 2539

5. นายสนิท  นวลแสง  พ.ศ.2539 - 2541

6. นายปกรณ์  จันทรศิริ  พ.ศ.2541 - 2544

7. นายประเสริฐ  วิศิษฏจินดา  พ.ศ.2544 - 2552

8. นายประพันธ์  จันทรสวัสดิ์  พ.ศ.2552 - 2555

9. นายสุริยน  พัชรครุกานนท์  พ.ศ.2555 - 2560

10. นางบุญธิชา  ชมชื่น  พ.ศ.2560 - 2560

11. นายรัฐกรณ์  บกแก้ว  พ.ศ.2560 - 2562

12. นางสาวยุวดี  แก้วผ่องศรี  พ.ศ.2563 - 2564

13. นายอนุสรณ์  พงศ์ปลื้มปิติชัย  พ.ศ.2564 - 2565

14. นางศิริพร  อภิเดช  พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด