image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลไกสหกรณ์ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการสหรกรณ์และที่ดินที่รัฐจัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรม เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการกลุ่ม

พฤษภาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด