image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เชตตรวจราชการที่ 18

มีนาคม 21, 2566 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด