image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายอำมริต คงแก้ว

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุธีพร มหาผล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางณีรนุช จันทรุกขา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุพัตรา นิพขันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวพยอม กุลพันธ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน)

นายอลงกรณ์ ประทาน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางนวลละออง ชูมาตย์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายยุทธสิงห์ สวัสดิสาร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายวิระพงษ์ จันทะเสน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายจักรพงษ์ สายเนตร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวกาญจนา แป้นเพ็ชร

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางปราณี บุญทศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ผอ.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์)

นางเรณู ชาติประเสริฐ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนิตยา โพธิ์ไพร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวธิทาพร บุญเนตร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มกฎหมาย

นายสำราญ สาเลศ

นิติกรชำนาญการ

นายชัยสิทธิ์ บุญจรัส

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา คำภักดี

นิติกรชำนาญการ

นายภานุวัฒน์ โพดนิ่ม

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายพรประสงค์ โมกมูล

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายสายันต์ พลโชติ

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่มงานช่างและแผนที่)

จ.ส.อ.วิทยา วรรณสาร

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายสิทธิพร แสนทวีสุข

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นายฉลอง ถิระพัฒน์

พนักงานราชการ

นายคมสันต์ วันสา

นายช่างสำรวจ (กลุ่มงานช่างฯ)

นางสาวระพีพรรณ ทิพย์สิงห์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (กลุ่มยุทธฯ)

นางสาวอาทิตยา พิมพ์เพ็ง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (กลุ่มยุทธฯ)

พนักงานกองทุน

นางสาวอัมพาพรรณ สัมพันธ์เพ็ง

นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มการเงินฯ)

นางสาวจิราภรณ์ มานะดี

นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มการเงินฯ)

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายคงฤทธิ์ วงษ์ปัญญา

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวนริศรา เกษกุล

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาววิภาดา บรรเทิงกุล

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายสังเวียน บัวทอง

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวสุภารัตน์ พลธานี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวศิรินภา ผาหยาด

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวกุลิสรา ธรรมวงศ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (กลุ่มงานช่างฯ)

นายธนวัตร สิงห์โสภา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มกฎหมาย)

นางสาวจารุวรรณ สุขเลิม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (กลุ่มยุทธฯ)

นายยรรยงค์ วงศ์พิมพ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (กลุ่มยุทธฯ)

นางศิริกัญญา นามประเส

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (กลุ่มยุทธฯ)

นางสาวถาวร ด้ามพรหม

คนงาน (กลุ่มยุทธฯ)

นายจิม แซ่อึง

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ฝ่ายบริหารฯ)

นายโกศล ธรรมรักษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ฝ่ายบริหารฯ)

นางวิไลย์ แซ่อึง

พนักงานทำความสะอาด (ฝ่ายบริหารฯ)

นางจิรัฎฐ์ สืบสา

นายต่อตระกูล โมกมูล

ช่างสำรวจ (กลุ่มงานช่างฯ)

นายวัฒนา สาคร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มงานช่างฯ)

นายธนชัย สิงห์โสภา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มงานช่างฯ)

นายยุทธนา พลปัญญา

คนงาน (จ้างเหมาบริการ)