image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี มีการแบ่งงานภายในดังนี้

ก. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานประชุม งานบุคคลเบื้องต้น งานยานพาหนะ และสถานที่ จัดเก็บรักษาควบคุมรับ-จ่าย จัดทำทะเบียนรับ-จ่าย ลงทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ของ ส.ป.ก.จังหวัด และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข. กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ
 2. ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเอกชน และการนำที่ดินของรัฐ มาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 3. คัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์
 4. ติดตามการเข้าทำประโยชน์และเตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
 5. งานเลขานุการ คปจ.และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 6. จัดทำและออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)
 7. ร่วมประเมินราคาและวงเงินในการใช้ ส.ป.ก.4-01 ค้ำประกันเงินกู้จาก ธ.ก.ส.
 8. รวบรวม ติดตาม รายงาน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน และจัดทำข้อมูลประกอบการพัฒนางานปฏิรูปที่ดิน
 9. การนิเทศก์และฝึกอบรมเกษตรกร
 10. ประสานงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งด้านการเกษตรและนอกการเกษตร
 11. จัดตั้งสถาบันเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดิน
 12. ให้บริการด้านสินเชื่อแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
 13. ประสานงานการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน
 14. จัดเก็บและควบคุมสารบบที่ดิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน
 15. ควบคุมและรับผิดชอบการจัดฐานข้อมูลประจำจังหวัดทั้งระบบ โดยศึกษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบงาน
 16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ค. ฝ่ายการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

 1. งานการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
 2. จัดเก็บค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ เงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่น ๆ ที่ต้องเรียกเก็บคืนกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
 3. จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขทะเบียนผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ตลอดจนทะเบียนเพื่อการจัดเก็บผลประโยชน์อื่นๆ
 4. ติดตามและเร่งรัดหนี้สินที่ค้างชำระจากเกษตรกร
 5. รับและพิจารณาคำร้องขอผ่อนผัน ขอลด ของดเว้น การเก็บค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ
 6. จำทำสถิติการจัดเก็บเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ง. กลุ่มงานนิติการ

 1. สอบสวนสิทธิ และเจรจากระจายสิทธิ์
 2. การไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทเบื้องต้น สอบสวนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สอบสวนการขออนุญาติทำนิติกรรมจำหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระติดพันในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขอใช้ที่ดินเพื่อ กิจการสาธารณะ สาธารณูปโภค และกิจการส่วนตัว ขอเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน สิทธิการเช่า-เช่าซื้อ ขอใช้ที่ดินเกินกว่ากฎหมายกำหนด
 3. ร่วมพิจารณา คำร้องขอลดหย่อน ยกเว้น ขยายเวลา ค่าเช่า-เช่าซื้อ ร่วมตรวจสอบพิสูจน์สิทธิตามมติ ครม.
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมและสัญญา
 5. ประสานงานคดี และดำเนินงานคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ทั้งคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 6. ประสานงานการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิ
 7. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
 9. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรลงในฐานข้อมูลที่ดินประจำจังหวัด
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

จ. กลุ่มงานช่างและแผนที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผนงาน และโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อ
 2. ดำเนินการรังวัดแปลงที่ดิน และกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดิน
 3. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับแผนที่ เพื่อตรวจพิสูจน์กรณีการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ที่เกี่ยวกับตำแหน่งและขอบเขตในที่ดิน
 4. จัดทำระวางแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ แสดงรูปร่าง ขอบเขตพื้นที่ โครงการปฏิรูปทีดิน รายละเอียดแปลงที่ดินทั้งที่มีการรังวัดและการจำแนกข้อมูลพื้นที่
 5. ควบคุม กำกับดูแล การจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และหลักฐานแผนที่
 6. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการออกแบบก่อสร้าง
 7. ประสานงานการออกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
 8. การบันทึกรายละเอียดที่ดินทั้งในรูปข้อมูลแปลงที่ดินและแผนที่ ( Digital Map)
 9. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
ป้ายกำกับ
ล่าสุด