image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

กรกฎาคม 8, 2565 | ภาพข่าว

สุจริต โปร่งใส สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 2565

“งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนตามประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ป้ายกำกับ
ล่าสุด