image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางปาริชาต รัตนมนตรี

อำนวยการต้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางตำแหน่ง ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(หัวหน้าฝ่ายฯ)

นางสาวปัทมา จันทรเกตุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภูมิ วงศ์นุรักษ์

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายสุวิทย์ เพ็ชรสุด

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นางประภาพร ด้วนราม

พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวรัตนา ตรีรัตนพันธ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่มฯ)

นายสุรสิทธิ์ เอียดตรง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางเนาวรัตน์ เจือกโว้น

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายปฐมโชค ฮุยเคียน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสิริรัตน์ พลสิทธิ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฎิบัติการ

นางสาวกษชล กิตติปรีชากุล

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวผุสชา คงสุด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ผอ.กลุ่มฯ)

นางสาวสุพัฒน์ตรา ละอองทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายตำแหน่ง ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวพิมชนก ราวียา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวตำแหน่งว่าง 1310

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวชุติมา อย่างดี

นิติกรชำนาญการ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาวชุติรัตน์ ชุมดี

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายตำแหน่งว่าง ตำแหน่งว่าง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวปิยะเนต ชูเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายนพรุจ ศรีสุวรรณ

นายช่างสำรวจอาวุโส(ผอ.กลุ่ม)

นายเสกสันต์ จันทร์เกื้อ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายธีรยุทธ จตุพลัง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นางสาววิลัยวรรณ คงแข็ง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายตำแหน่งว่าง 545

นายช่างสำราวจปฏิบัติงาน