image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

มกราคม 4, 2564 | หน้าเว็บ

ลำดับชื่อ-สกุล                  ปี พ.ศ        
8นายวันชัย  สินทรัพย์2559 - ปัจจุบัน
7นายประกอบ  ชมเชย2558 - 2559
6นางสุนิสา  ควัฒน์กุล2556 - 2557
5นายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอี้ยน 2552 - 2555
4นายศักดิ์ชาย แก้วศรีนวล 2548 - 2552
3นายประพันธ์ จันทรสวัสดิ์ 2546 - 2548
2นายสรศักดิ์ โสตทิพยพันธุ์ 2542 - 2546
1นายอนุโลม มีกุล 2536 - 2542

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด