image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

มกราคม 4, 2564 | หน้าเว็บ

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ในท้องที่จังหวัดตรังได้ดำเนินการสืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เสื่อมสภาพ  กรมป่าไม้และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  จึงได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่  12  กันยายน  2532  และเมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2533  เพื่อพิจารณาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ         ที่เสื่อมสภาพให้เป็นพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน  โดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการในท้องที่จังหวัดตรัง  จำนวน  2  ป่า  คือ  ป่าใส ? ป่าแก่  อำเภอวังวิเศษและอำเภอสิเกา  และป่าเขารังสาด ? ป่าทะเลสองห้อง ? ป่าพยอมพอก  อำเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง   ซึ่ง ส.ป.ก. ได้เข้าดำเนินการสำรวจ  จำแนกพื้นที่  เมื่อ พ.ศ. 2533 

ขณะเดียวกัน ส.ป.ก. ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว  เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินจากผลการสำรวจ ส.ป.ก. เห็นว่าที่สาธารณ- ประโยชน์ทุ่งบางน้ำขาว  ตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ  และที่สาธารณประโยชน์ทุ่งควนขวาง  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  เหมาะสมที่จะนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน  ประกอบกับสภาตำบล  อำเภอ    และจังหวัด  เห็นชอบให้นำพื้นที่ดังกล่าวไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินได้  และต่อมาคณะกรรมการปฏิรูป   ที่ดิน  เพื่อเกษตรกรรม (ค.ป.ก.)  ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2534   เมื่อวันที่  27  กันยายน  2534  อนุมัติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินในที่ดินดังกล่าว  โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเขาวิเศษ  และตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536  ซึ่ง         ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับเล่มที่  110  ตอนที่  34   ลงวันที่  23  มีนาคม  2536  และมีผล      ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม  2536

ผลของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเขาวิเศษ  และตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม  2536  เป็นต้นไป  ประกอบกับความตามบทบัญญัติมาตรา  11  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร-กรรม  พ.ศ. 2518  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2519  และ (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2532  จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังขึ้น  สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)       ตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม  2536  เป็นต้นมา  โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังกำหนด

ปัจจุบันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง  ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 80  หมู่ที่ 3  ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลบางรัก  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด