image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พฤษภาคม 26, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด