image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ UnitSchool เรื่อง พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

มิถุนายน 28, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายธัญวุฒิ สุวรรณเวลา นิติกรชำนาญการ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ UnitSchool เรื่อง พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของ ส.ป.ก.ตรัง ได้ทราบถึงแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่ พรบ.กำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการ และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
ป้ายกำกับ
ล่าสุด