image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับหนี้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

มิถุนายน 2, 2566 | ภาพข่าว

       วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางปาริชาต รัตนมนตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับหนี้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖        โดยมีวาระการพิจารณา ดังนี้

       ๑. ให้สินเชื่อแก่เกษตรกร จำนวน ๑๕ ราย เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

       ๒. ตรวจสอบหนี้ ลูกหนี้ที่ขอประนีประนอม ยอมความ จำนวน ๕๗ ราย

       ๓. ตรวจสอบกิจการ สนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่อง ฯ ที่จะสิ้นสุดสัญญา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด