image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ตรัง ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว”ภายใต้โครงการฝ่ายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มิถุนายน 2, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางปาริชาต รัตนมนตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว”ภายใต้โครงการฝ่ายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๔๐ราย เพื่อดำเนินการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ในพื้นที่ ม.๑๒ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จำนวน ๕ แห่ง โดยจ้างแรงงานในพื้นที่ จำนวน ๔๐ ราย เพื่อเป็นการกระจ่ายรายได้สู่ชุมชน พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการน้ำ อนุรักษ์ดินและน้ำตลอดจน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

ป้ายกำกับ
ล่าสุด