image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่๔ พ.ค.๒๕๖๖ ส.ป.ก. ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๖

พฤษภาคม 8, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางปาริชาติ รัตนมนตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันฉัตรมงคล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองและเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ธำรงไว้สืบไป

ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดไทรทอง หมู่ที่1 ตำบลโคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสำคัญของชาติ และเพื่อให้และประชาชน มุ่งเน้นปฏิบัติหน้าที่ของส่วนรวม โดยเป็นการพัฒนาสถานที่ให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ มีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ป้ายกำกับ
ล่าสุด