image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง นำโดย นางปาริชาต รัตนมนตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง นำโดย นางปาริชาต รัตนมนตรี  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  เพื่อทำความสะอาด บริเวณรอบสำนักงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เหมาะกับการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด