image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางปาริชาต รัตนมนตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ธันวาคม 28, 2565 | ภาพข่าว

       วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางปาริชาต รัตนมนตรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง 

       โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ ได้แก่ แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ชื่อการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ การขับเคลื่อน "โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”  มาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตรัง การจัดงานปีใหม่ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด