image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ตรัง โดยนายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ ร่วมแจก พันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกร ในกิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour)

มิถุนายน 27, 2565 | ภาพข่าว

 (24 มิ.ย.2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษตรกร ในการจัดกิกจรรมสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่แปลงเกษตรของนางบุญรัตน์ ช่วยธานี เกษตรกรต้นแบบเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ที่ประสบผลสำเร็จจากการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยนายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ ร่วมแจก พันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนงานพัฒนาของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้แก่โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และโครงการส่งเสริมระบบเกษตรประจำปีงบประมาณ 2565 ในงานดังกล่าว ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังวิเศษ ของ นางบุญรัตน์ ช่วยธานี หมู่ที่ 6 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด