image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ตรัง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(คลินิกกฎหมาย) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ธันวาคม 16, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายปัญญา สุ้นกี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง นายเพิ่มศักดิ์ วรรณบวร นิติกรชำนาญการ นางสาวสิริรัตน์ พลสิทธิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (คลินิกกฎหมาย) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยบูรณาการจัดงานร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง” และโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (MobileUnit) ณ โรงเรียนวัดควนเมา ม. ๒ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง มีเกษตรกร เข้ารับบริการด้านการจัดที่ดิน จำนวน ๒๕ ราย รับมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ จำนวน ๑๑ ราย การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว
ป้ายกำกับ
ล่าสุด