image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แนะนำ ประกาศผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง กรณีจัดที่ดินรอบแรก ปีงบประมาณ 2566
ประกาศยื่นคำขอการจัดที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรกรรม / ผลการคัดเลือก / ลงทะเบียนเกษตรกรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์