image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ


หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด

๒. ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ดินการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด

๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม

๒. งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม สถานที่จัดประชุม

๓. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร

๔. ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๕. งานยานพาหนะและสถานที่

๖. บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน

๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม และจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ของ สปก.จังหวัด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์

๘. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๙. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

๑. ศึกษา ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๒. งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร

๓. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่และติดตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 ๔. งานระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการบริหาร และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน

 ๕. ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดิน และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

 ๖. งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตรกร สถาบันเกาตรกร และธุรกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดินรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร

 ๗. ดำเนินการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนา ในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

๘. ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

 ๙. วางแผนการผลิต และปรับโครงสร้างทางการเกษตร

๑๐. งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงาน การติดตามงานตามมติของที่ประชุม

 ๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

๑. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)

๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน(เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี/การจัดทำรายงานต่างๆ

 ๓. งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

๔. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

๕. ดูแลตรวจสอบโครงการ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มกฎหมาย

๑. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐ และจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

๒. งานนิติกรรมสัญญา

๓. ดำเนินงานคดีเพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๔. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกลเกลี่ยและระงับข้อพิพาท

 ๕. บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน

 ๖. ดำเนินการสอบสวนสิทธิ และเจราจกระจายสิทธิ

๗. พิจรณา และอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๘. ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 ๙. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานช่างและแผนที่

๑. สำรวจรังวัด และทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำเอกสารสิทธิ และพัฒนาพื้นที่

๒. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข

๓. จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดิน และทะเบียนที่ดิน

๔. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย