image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายมนตรี ศรีเพ็ชรใส

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพุทธพร คุ้มครองเล็ก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจำปี วาสุเทพ

เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน

นางอารี ม่วงหีต

พนักงานพิมพ์ ส.4

นางศุภลักษณ์ แก้วมูณี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวีระ ศรีทวีกูล

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวสมศรี ชูแสง

นายณรงค์ ไชยทอง

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายณรงค์ ณ นคร

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายรัชชานนท์ อิสระ

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายอิสมาแอ นิหะ

จ้างเหมาบริการคนสวน

นางสาวปุรีรัตน์ ปิยะรัตน์

พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางศมนวรรณ ไชยเพ็ชร

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นาง วันฉลอง จันทรภิบาล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางจิรวรรณ ไซร้ยานี

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวอารมณ์ มีรุ่งเรือง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวพรรณี พูลเกิด

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวปิ่นนุช ปิ่นทองพันธุ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการ)

นางสาวพฤษธร สุขพงษ์

นายรัตนศักดิ์ จันทรัตน์

นายอดุลกิต ผ่องศรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางภัททิศา บริรักษ์

ผอ.กลุ่มการเงินฯ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกิตติมา เหมทานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางจิราพร มารยาท

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเบญจวรรณ เรืองชาตรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นายเพิ่มศักดิ์ วรรณบวร

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพัชร์ ศรีอินทร์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพรพิมล น้ำพ่วง

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพุทธชาด รัตนมนตรี

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกรกนก ยอดเอียด

นิติกรปฏิบัติการ

นางจำปา สังข์อุ่น

นางสาวชวัลรัตน์ ไชยทอง

นายสุธิวัส หุ้นย่อง

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายวิทยา อรุณพันธุ์

ผอ.กลุ่มงานช่างฯ นายช่างสำรวจอาวุโส

นายพิษณุ บุญแนบ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายเฉลิมพล สิธิราม

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายรัตพงษ์ แก้วหนูนวล

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นางสาวจิรพรรณ ไชยชาญยุทธ