image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา

โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในท้องที่จังหวัดสงขลา ได้เริ่มมีขึ้นโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 ที่ได้มีมติอนุมัติให้จำแนกที่ดินออกจากเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าหมายเลข 106 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่นอกเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ 71,631 ไร่ ให้เป็นที่จัดสรรเพื่อเกษตรกรรม และมอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำไปดำเนินการ
โดยผลสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2531 อนุมัติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐที่ดินที่จำแนกฯ ป่าหมายเลข 106 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2531 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับเล่มที่ 105 ตอนที่ 241 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2531 และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป
ผลของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป ประกอบกับความตามบทบัญญัติมาตรา 11 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลาขึ้น สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นมา โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลากำหนด
ปัจจุบันสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 163/39 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายมนตรี ศรีเพ็ชรใส เป็นปฎิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา คนปัจจุบัน