image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายสมศักดิ์ แป้นถนอม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนิระวรรณ บุตรโยธี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางทิพย์ณฐา คณานันท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายเพชรมังกร พรรณขาม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวสงกรานต์ ตะนนท์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวนุจริน พิมทอง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวแพงจันทร์ ศรีกงพาน

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.อพิชัย โสสุทธิ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายวิทยา ตุพิลา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวสุภาพร ท่อนไม้จันทร์

นักวิชาการเงินชำนาญการ

นางสาวนัฐญากรณ์ สัพโส

นักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววัฒนา เครือจำปา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพรไพลิน ยศตะโคตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางมนัสนันท์ บุญคุ้ม

พนักงานกองทุน

กลุ่มกฎหมาย

นายศุภกร ดุลยปกรณ์ชัย

นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

นายอริญชย์วิธน์ คณานันท์

นิติกรปฏิบัติการ

นายชาญนิกร พวงช่อ

นิติกรปฎิบัติการ

นายกุลวัฒน์ วงศาโรจน์

นิติกรปฎิบัติการ

นางสาวปริศนา เยื่อใย

นิติกรปฎิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นางสาวสำเรียง กล้าจอหอ

นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

นายอนุชา วรโภชน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายนเรศ พินทา

นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน

นางสาวกิตติยา ดากาวงค์

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายน้อมพงศ์ หมอกแปง

นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน

นายวีรพงศ์ แพงสาร

ผู้ช่วยช่าง​สำรวจ