image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

๑. นายธนา ถนอมศักดิ์ยุทธ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๖

๒. นายทัศนัย เอี่ยมศรี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙

๓. นางสาวสุจิตรา ภัววเรศร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑

๔. นายธนู มีแสงเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

๕. นายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

๖. นายเดชา สุวรรณเดช พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

๗. นางสาวนงค์อร ปรียานุพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖

๘. นายสัญญา เกษเดช พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

๙. นางทิพวรรณ ตังตระกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

๑๐.นายพีระพงษ์ วีระกุล  ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๑๑.นางสาวจันทนา  จิตการค้า พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

   นางสาวจันทนา  จิตการค้า
ป้ายกำกับ
ล่าสุด