image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (ส.ป.ก. จังหวัดสกลนคร)

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2536 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 204

ที่ตั้ง :1767/22 (ศูนย์ราชการ) ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 47000
           โทรศัพท์ 0-4271-4781
           E-Mail :sakonnakhon@demo.alro.go.th

Facebook :สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
 

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานหมายเลขติดต่อหมายเลขภายในอีเมล์
ฝ่ายบริหารทั่วไป0-4271-4781-sakonnakhon@demo.alro.go.th
ฝ่ายการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์0-4271-4781ต่อ 13sakonnakhon@demo.alro.go.th
กลุ่มงานช่างและแผนที่0-4271-4781ต่อ 14sakonnakhon@demo.alro.go.th
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน0-4271-4781ต่อ 15sakonnakhon@demo.alro.go.th
กลุ่มกฏหมาย0-4271-4781ต่อ 16sakonnakhon@demo.alro.go.th
ศูนย์บริการประชาชนและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ0-4271-4781ต่อ 18sakonnakhon@demo.alro.go.th

 

แบบฟอร์มติดต่อเรา