image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สกลนคร ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบระมาณ ๒๕๖๖

มกราคม 25, 2566 | ภาพข่าว

                      เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบระมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ ดินจังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการปฏิรูปที่ดินโดยรวม และบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของผู้แทนเกษตรกร และอาสาปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ให้เป็นไปตามเจนารมณ์ ตลอดทั้งช่วยเป็นกลไกในการพัฒนาเกษตรกรตามแผนงานการทำงานของ ส.ป.ก.สกลนคร ต่อไป ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานปฏิรูปที่ดินบรรลุเจนนารมณ์และเกิดประโยชน์กันเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๖ ราย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด