image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มีนาคม 10, 2566 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตร การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม การเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่ หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งมุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรแบบมืออาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริบ้านบึงโน
ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐ ราย