image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สกลนคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรที่ ๑

กุมภาพันธ์ 23, 2566 | ภาพข่าว

                เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (ส.ป.ก.สกลนคร) ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรที่ ๑ แนวทางการเฝ้าระวัง ลดการเผาไหม้และตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งผลให้สุขอนามัยของเกษตรกรดีขึ้น และเน้นการปรับแปลงตามมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสมศักดิ์ แป้นถนอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร กล่าวเปิดพิธีการฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร, สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร และศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการและแนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ สาเหตุของการเผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรม ผลกระทบจากการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร และแนวทางการป้องกันการเผาไหม้ สาธารณภัยในพื้นที่เกษตรกรรม และการผลิตอาหารสัตว์จากซากพืช วัชพืช ในแปลงเกษตรให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวงใต้ หมู่ ๑๕ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและฝึกอบรม จำนวน ๓๐ ราย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด