image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

          เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (ส.ป.ก.สกลนคร) มอบหมายนางสาวนุจริน พิมทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตร เทคนิคการเพาะพันธุ์กล้าหวายอินทรีย์ และการตลาดหวายอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวนฤมล ไชยเชษฐ์ นักวิชาการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง กระบวนการผลิต ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการเพราะพันธุ์กล้าหวาย การเก็บผลผลิต และปัญหาอุปสรรคในการปลูกหวาย พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ แปลงสาธิตการปลูกหวายอินทรีย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน ๑๗ ราย

ป้ายกำกับ
ล่าสุด