image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์        -จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพืเกษตรกรรม

พันธกิจ          - จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร

                        - ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน

                        - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้

                        - สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

เป้าประสงค์ - จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

                        - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น

                        -ไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

                        - สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

                        - สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน

ภารกิจของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งานปฏิรูปที่ดิน                      - สำรวจรังวัด

                                                 - จัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์

                                                 - จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่

งานปฏิรูปเกษตรกร              - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

                                                 - ตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกร

                                                 - ศูนย์บริการเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้

                                                 - จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

                                                 - พัฒนายุวเกษตรกร

งานปฏิรูปการจัดการ            - บริการสินเชื่อกองทุนฯ

                                                  - สร้างความร่วมมือไตรภาคี

                                                 - อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด