image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวผกาเพ็ญ นาคผิว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสนธิ ตะเวียงน่าน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยราช

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวสุภัทยา ศรีหนองหว้า

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (จ้างเหมาบริการ)

นายกลันต์ ทิพยชาติ

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายรุด ประเสริฐสวัสดิ์

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นางสดศรี ทิพโชติ

แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)

นายเดชา ปราบมนตรี

คนงาน (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายพณศักดิ์ สุดาเดช

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

นายบพิตร ณ วงค์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางนภาพร ทำนา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายดามชัย วรรณทอง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวฉลาด วะลัยศรี

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวสุวรรณทา สวัสดิ์ทา

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการ)

นางวงเดือน ยาสิงห์ทอง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการ)

นายอุดร น้อยเมืองเปลือย

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการ)

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางปุณยนุช คำหวาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวศศิธรณ์ อักขี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชวนพิศ การิสุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววรรณกร พิณธุมาศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางจันทร์ฉาย กระลาม

พนักงานกองทุน (นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน)

นางสาวสายสุดา ถึงแสง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายว่าง ว่าง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มกฎหมาย

นายมานิต เอกสุวรรณ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวญาฤดี มณีจันทร์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพีชานุช โยธะการี

นิติกรชำนาญการ

นางสาวศรัญญา แก่นสา

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายโองการ ยาสิงห์ทอง

นายช่างสำรวจอาวุโส

นายวันชัย มนตรีชน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายเอกภพ สมบูรณ์

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายไชยวัฒน์ ศรศักดา

นายช่างสำราวจปฏิบัติงาน

นายกล้าเกียรติ​ บุญพานะ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายเทพจามร ไพบูลย์

นายช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

นายปรัชญ์ กล้าหาญ

นายช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวขนิษฐา กัณหาชาติ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (จ้างเหมาบริการ)

นายวรวุฒิ อุดมก้านตรง

นายช่างสำรวจ (จ้างเหมาบริการ)