image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 14, 2563 | อื่น ๆ

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด

 1. นายกำธร พุ่มสวัสดิ์ พ.ศ. 2520 – 2526
 2. นายกิตติ นุตาลัย พ.ศ. 2526 – 2531
 3. นายชัยนพ พรมหมคุณ พ.ศ. 2531 – 2544
 4. นายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา พ.ศ. 2539 – 2544
 5. นายวิศิษฐ์ เกียรติชูศํกดิ์ พ.ศ. 2544 – 2546
 6. นายเสวกศิลป์ ส่องแสงจันทร์ พ.ศ. 2546 – 2548
 7. นายประยุทธ ทินกร พ.ศ. 2548 – 2554
 8. นายก่อกิจ สุทธนารักษ์ พ.ศ. 2554 – 2556
 9. นายเสรี ถวิลอนุสรณ์ พ.ศ. 2556 – 2557
 10. นายกำธร เจริญวนันท์ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
 11. นายประเทือง  พงษ์ไทย พ.ศ. 2559 - 2559
 12. นายวิทยา  ขยันยิ่ง พ.ศ. 2560 - 2561
 13. นางรวงทิพย์  วิเชยละ พ.ศ. 2561 - 2563
 14. นายกฤตวิทย์  พิมพ์ทองงาม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ
ล่าสุด