image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางสาวภัทรวดี สุขเสวตร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนพรัตน์ เล็กเพ็ชร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่ายฯ)

นางสาวณิชรัตน์ วรรณเวช

เจ้าพนักงานธุรกาปฏิบัติงาน

นางสาวสรัลรัศมิ์ เอมสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวศรีสุภาพ ข้อคำ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาวจีรวรรณ กันทะพงษ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางเนตรนภา วงศ์ทิพย์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นายปัญญา ศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวสุพัตรา พาอินทร์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวสุพัตตรา ขัดทา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผอ.กลุ่มฯ)

นางสาวณัฐชยา มงคลวงศ์วณิช

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์ลดา ดุริยพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มกฎหมาย

นายอัศวิน น้อยนอนเมือง

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นางสาวอสพาภรณ์ อรเมศ

นิติกรปฎิบัติการ

นางสาวอนุสรา ผิวพรรณ์

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายยุรนันท์ สินธุชัย

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายภิรมย์ ทองคงหาญ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

พนักงานกองทุน

นางสาวอัณณ์ณิชา ฟูพงษ์ธนัตถ์

นักวิชาการเงินและบัญชี