image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 28, 2563 | ข่าว ส.ป.ก.

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด

 1. นายจำลอง จันทร์อินทร์ พ.ศ. 2521 – 2531
 2. นายเสมอ กลิ่นเกลา พ.ศ. 2531 – 2537
 3. นายเสริม ภักดี พ.ศ. 2537 – 2543
 4. นายสุรจิต โชสิวสกุล พ.ศ. 2544 – 2546
 5. นายณรงค์ ไวนิทรา พ.ศ. 2546 – 2547
 6. นายพรชัย อุ้ยเอ้ง พ.ศ. 2547 – 2551
 7. นายประทีป สุขสันติ์ พ.ศ. 2551 – 2552
 8. นายชัยฤทธิ์ บัวทอง พ.ศ. 2552 – 2554
 9. นางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ พ.ศ. 2554 – 2557
 10. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว พ.ศ. 2557 – 2559
 11. นายพนม  กฤตนันท์ พ.ศ. 2559 - 2560
 12. นายสงคราม  ปลอบโยน  พ.ศ. 2560 - 2561
 13. นางสาวธัญพร  แพมงคล พ.ศ. 2561- 2562
 14. นางสาวอรัญญา  ตัญญะเกตุ พ.ศ. 2563
 15. นายพิเชษฐ  แก้วบุญเสริฐ  พ.ศ. 2563 - 2564
 16. จ่าสิบตำรวจอติพัฒน์ ผิวขาว พ.ศ. 2565 
 17. นางสาวภัทรวดี  สุขเสวตร พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
ป้ายกำกับ
ล่าสุด