image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พิธีทำบุญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร และพิธีรดน้ำรับพรเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อให้คงอยู่สืบไป

เมษายน 24, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก. พิจิตร