image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4) ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เมษายน 20, 2566 | กิจกรรม ส.ป.ก. พิจิตร