image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 17, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

 1. .ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงสร้างของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด
 2. ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจรไกล่เกลี่ย และงานงับข้อพิพาทงานคดี งานความรับผิดทางละเมียดของเจ้าหน้าที่ และออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฏหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิขชุมชน และสถาบันเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัด
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารบรรณ งานธุรการและงานประชุม
 • งานประชุม คปอ. คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม ส
 • ถานที่จัดประชุม
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคคากร
 • ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • งานยานพาหนะและสถานที่
 • บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ-คุรุภัณฑ์ ของส.ป.ก.จังหวัด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์
 • ปฏิบัติร่วมกับกรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 • ศึกษา ประสาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.และจังหวัดชลบุรีตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน/ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดินรายงานผลการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่และติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร และควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน
 • ร่วมวางแผนและดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 • งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร
 • ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ
 • ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
 • วางแผนการผลิตและปรับโครงสร้างเกษตรกร
 • งานประชุม คปอ.และ คปจ. เฉพาะการจัดทำบัญชีคัดเลือกวาระการประชุมรายงานการประชุม รวมถึงการประสานงานติดตามงานตามมติของที่ประชุม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

 • หน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี การพัสดุ ตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ ตลอดจนการจัดทำบัญชี การจัดทำรายงานต่างๆ
 • งานบริหารแผนงานและงบประมาณ
 • ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิค
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มกฏหมาย

 • จัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดิน เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
 • งานนิติกรรมสัญญา
 • การดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องรายร้องทุกข์เจรจาไกล่เกลี่ยและรังับข้อพิพาท
 • งานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน
 • งานสอบสวนสิทธิและเจรจากระจายสิทธิ
 • งานคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
 • งานอนุญาติให้ใช้ประโยขน์ที่ดิน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

 • สำรวจรังวัดและทำแผนที่เพื่อปรับปรุงสิทธิและพัฒนาพื้นที่
 • รวบรวมจัดทำปรับปรุง ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข
 • ควบคุมสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
ป้ายกำกับ
ล่าสุด